Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

 Vážení rodiče,

ve čtvrtek 2. května od 13,00 do 17,00 vás srdečně zveme společně s vaším dítětem k zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. S sebou přineste rodný list dítěte, váš občanský průkaz a potvrzení od dětského lékaře, že je vaše dítě schopno zúčastnit se vzdělávání v mateřské škole. Žádost společně s potvrzením pro lékaře najdete na webových stránkách školy pod rubrikou Zápis nebo tyto dokumenty můžete vyzvednout osobně u učitelek v mateřské škole, či u ředitele školy. Žádost je rovněž možno vyplnit až na místě v den zápisu, potvrzení od lékaře vyřiďte před zápisem.

V Kamýku nad Vltavou dne 16.04.2019                            Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

 

 

Přidělení registračního čísla

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám již nebude zasláno, ale bude oznámeno

-  zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vchodových dveřích mateřské školy

- a na webových stránkách školy.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:    13.5.2019

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:    

                                                                 ---------------------

 

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude předáno osobně v písemné podobě.

V Kamýku nad Vltavou dne 16. dubna 2019

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

                              

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme postupovat následovně.

Převýší-li počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ, přijímá ředitel školy děti dle pořadí těchto kritérií:

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2019  (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona) s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

2. Děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

3. Děti starší 3 let, tj. dosáhnou-li nejméně tří let do 31. 8. 2019 (§ 34 odst. 3 školského zákona), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti.

4. Děti 2leté, tj. dosáhnou-li nejméně dvou let do 31.8.2019, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti.

5. Děti různého věku z nespádové oblasti

 

Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

Bez ohledu na stanovená kritéria může ředitel přihlédnout k závažným okolnostem.

V Kamýku nad Vltavou dne 16. 04. 2019                          Mgr. Radek Behenský, ředitel školy   

                                                        

 

INFORMACE O PRŮBĚHU  SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
(Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání)

1. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy, které stanovil ředitel školy a jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na  vývěsce MŠ. 

2. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je umístěna v dokumentech na webových stránkách školy. Zákonní zástupci tak mají možnost vyplnit žádost předem a přinést ji v uvedené dny zápisu (s datem vyřizování žádosti).  Další možností je vyplnit ji v uvedené dny zápisu v mateřské škole.

3. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2019 – 2020 se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. 2019 věku 5 let.

4. Součástí žádosti o přijetí dítěte je vyjádření lékaře (stanovená pravidelná očkování, případně speciální požadavky ke vzdělávání). Bez tohoto dokladu vyplněného ošetřujícím pediatrem nemůže být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Vyjádření pediatra musí být odevzdáno v uvedené dny zápisu. Tento bod se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání (děti, které dosáhnou do 31. 8. 2019 pátého roku věku).

5. Údaje v Žádosti o přijetí dítěte jsou důležité při rozhodování o přijetí (nepřijetí) dítěte. O přijetí (nepřijetí) rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Při větším počtu přihlášených dětí, než  je možno přijmout do maximální kapacity  MŠ, postupuje ředitel  podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ.

6. O přijetí (nepřijetí) budou zákonní zástupci  vyrozuměni  do 30 dnů od záhájení správního řízení, proti kterému se mohou dle zákona č. 500/2004 Sb. do 15 dnů odvolat. Podle § 38 mají v průběhu správního řízení možnost nahlížet do spisu (po předchozí domluvě) a dle § 36 odst. 3 se vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

7. Dle zákona č. 561/2004 Sb.,§183 odst.2, ve znění pozdějších předpisů, se kladná rozhodnutí oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, a to na dobu 15 dnů ode dne  vyvěšení; tímto se považují za oznámená.  

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem:

- na vstupních dveřích MŠ  

- na vývěsce MŠ  

- na webových stránkách školy www.zskamyknv.cz

8. Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce vyzvedne osobně v určeném termínu.

V Kamýku nad Vltavou dne 16. 04. 2019                         Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

 

 

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163